Evolutionary implications, ecological roles, and vulnerability to ocean changes of marine symbioses

Implicacions evolutives, paper ecològic i vulnerabilitat enfront els canvis oceànics de les simbiosis marines

Implicaciones evolutivas, papel ecológico, y vulnerabilidad frente a cambios oceánicos en las simbiosis marinas

Welcome to MARSYMBIOMICS project, which focuses on sponges as symbiotic models to investigate associations between marine invertebrates and micro-and macro-organisms with contrasting integration levels.

The project aims at ascertaining evolutionary mechanisms and ecological benefits of sponge symbiosis. Experimental approaches combined with the use of novel sequencing tools (genomics/metatranscriptomics) will allow us considering biological, evolutionary, and ecological questions that could not be addressed in any other way.

Scientits from Institutions of different countries (Spain, USA, The Netherlands, and Russia) have teamed with the project, led by the CEAB-CSIC, to achieve those goals from a multidisciplinary perspective.

El projecte MARSYMBIOMICS es centra en l'estudi de les esponges com a models per a investigar les associacions d'invertebrats marins amb micro-i-macro organismes a diferents nivells d'integració. 

L'objectiu del projecte és establir els mecanismes evolutius i els beneficis ecològics de la simbiosi en esponges. L'aproximació experimental juntament amb l'ús de noves tecnologies de seqüenciació (genòmica / metatranscriptòmica) ens permetran fer-nos preguntes a nivell biològic, evolutiu i ecològic que fins ara no podien ser abordades de cap altra manera.

Científics procedents d'institucions de diferents països (Espanya, Estats Units, Holanda i Rússia) s'han unit en aquest projecte, liderat des del CEAB-CSIC, per aconseguir els objectius des d'una perspectiva multidisciplinària.

Més informació

El proyecto  MARSYMBIOMICS se centra en el estudio de las esponjas como modelos para investigar las asociaciones de invertebrados marinos con micro-y-macro organismos a diferentes niveles de integración. 

El objetivo del proyecto es establecer los mecanismos evolutivos y los beneficios ecológicos de la simbiosis en esponjas. La aproximación experimental junto con el uso de nuevas tecnologías de secuenciación (genómica/metatranscriptómica) nos permitirán hacernos preguntas a nivel biológico, evolutivo y ecológico que hasta ahora no podían ser abordadas de ninguna otra manera.

Científicos procedentes de instituciones de diferentes países (España, Estados Unidos, Holanda y Rusia) se han unido en este proyecto, liderado desde el CEAB-CSIC, para conseguir los objetivos desde una perspectiva multidisciplinar.

 

Más información